Какъв е годишният отчет на едно НПО с доброволци?

Това е написано чисто информативно, ако сте в нашата ситуация - имате НПО, което няма активност (проекти или хора на заплати), но има малко (под 1000лв) дарения. Не твърдим, че написаното е правно изпипано и не бихме имали вина ако не върши работа във вашият конкретен случай.

Какво трябва да се направи в края на годината:

 1. Да се подаде декларация за бездейност
 2. (Май не е задължително) Да се подадат някой справки за дейността все пак

Звучи глупаво. Но за държавата, ако няма финансово движение над 1000 лева, общо взето организацията е бездейна. Все пак може да се попълнят някой от справките предоставени от НСИ:

 1. От справките тук: http://www.nsi.bg/node/546/
 2. Си сваляте и попълвате нужното:
 3. Справка за предприятието през 2013 година - визитна картичка общо взето.
 4. Справка за местните единици за 2013 година - изисква притежание на офис
 5. Счетоводен баланс към 31.12.2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 6. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 7. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 8. Отчет за собствения капитал за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 9. Отчет за паричните потоци за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 10. Справка за приходите и разходите от лихви за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 12. Справка за платените данъци и такси през 2013 година - може ако сте плащали данъци и такси, но за това трябва да притежавате нещо или да извършвате дейност.
 13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2013 година - нямате
 14. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2013 година- изисква движение в размера на хиляди лева
 15. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 16. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 17. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева
 18. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2013 година - където
  • “Доброволни сътрудници” - броя доброволци
  • “Отработени часове от доброволни сътрудници” - точен или приблизителен брой отработени часове от доброволците
 19. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2013 година - изисква движение в размера на хиляди лева

И ако сте базирани в София подавате документите в НСИ: https://goo.gl/maps/gqXks

Специфика за Общество

Инфото горе узнахме, след като юристи ни насочиха към сайта на НСИ, а от там позвънихме в НСИ на номера за въпроси от методологически характер. Звъняхме и на НАП, но те няма какво да помогнат понеже не при тях се отива само ако организацията има дейност.

При нас имаме единствено дарения от частни лица (хора заинтересовани от Общество) на стойност 110лв и разходи от банката на стойност 51лв. Тоест не са хиляди, което премахва нуждата се попълват доста от документите горе.


comments powered by Disqus