Заявление за достъп до информация към парламента

С Петко, който работи над Отворен Парламент, написахме заявление по ЗДОИ до Народното събрание, с молба да ни бъде предоставена базата данни, които използват на официалната си страница. Изказваме големи благодарности за дадените ни от ПДИ съвети и насоките при написването му.

Ето текстът на заявлението:

Уважаеми г-н Миков,

Бих искал да създам дигитален инструмент - интернет страница - имаща за цел подобряването на гражданската информираност и активност чрез прилагането на иновативни технологии. Визуализирайки дейността на Народното събрание на Република България, считам, че ще направя интернет страницата интерактивна и увлекателна и по този начин ще се улесни включването на гражданите в политическия процес.

Изградената официална интернет страница на Народното събрание свидетелства, че съществува необходимата структурирана база данни, от която се нуждая за направата на дигиталния инструмент.

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена следната информация:

  • Копие на цялата структурирана база данни, използвана от интернет страницата на Народното събрание - parliament.bg - с изключение на защитените от законодателството данни.

Под структурирани база данни разбирам: база от данни, чието съдържание е раздробено в отделни категории, така че софтуерните приложения да могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат специфични части, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.

Желая да получа исканата от мен информация на технически носител - DVD компакт диск във файлов формат „.csv“.

Ех, ако само Pitaigi.bg беше активен, нямаше да е нужен целия този copy-paste.

Заявлението беше пратено по пощата с обратна разписка.

РЕДАКЦИЯ:

В определения от закона 14-дневен срок не получихме никакъв отговор от парламента. В момента, с помощта на Програма Достъп до Информация, работим над подаването на жалба срещу този мълчалив отказ пред съда.


comments powered by Disqus